REKLAMA
Data dodania: 19.04.2024
Ogłoszenie o przetargu
Pisz, dnia 12 kwietnia 2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

     Położenie nieruchomości – obręb Zdunowo, gmina Pisz,
     Numery działek – 169/1 i 169/2,
     Powierzchnia nieruchomości – 2200 m2,
     Numer KW – OL1P/00013686/0,
     Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
     Cena wywoławcza nieruchomości – 65 000,00 zł
     Wadium – 7 000,00 zł
1. Przetarg odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5 o godz. 11.00.
2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:
- odpłatna (za jednorazowym wynagrodzeniem) i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:
1. posadowieniu i znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nn o powierzchni zajęcia 30 m2 (trzydzieści metrów kwadratowych), służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej,
2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
3. utrzymaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z ogrodzeniem tego terenu w zakresie wygrodzenia ustanowionej służebności, z możliwością ogrodzenia terenu ogrodzeniem przebiegającym po granicy geodezyjnej działki, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 171/1, położonej w obrębie 0042 Zdunowo, gminie pisz, powiecie piskim, województwie warmińsko-mazurskim, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część aktu notarialnego będącego podstawą wpisu.
3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pisz znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MR/MN - tereny zabudowy zagrodowej/mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
6. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
9. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
10. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt