REKLAMA
Data dodania: 11.04.2024
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja
Starosta Piski przypomina, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
Zgłoszenia wizyty należy dokonać za pomocą strony https://np.ms.gov.pl/zapisy lub telefonicznie pod numerem 87 425 47 00 lub 87 425 46 90. Rejestracja telefoniczna jest możliwa wyłącznie w dni robocze w godz. 8.00-15.00. Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

DLA KOGO SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE, OBYWATELSKIE I MEDIACJE?

Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest oświadczenie złożone przed uzyskaniem porady. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia usługi jest złożenie oświadczenia przed uzyskaniem porady.
 
WYJĄTEK OD UDZIELANIA PORAD OSOBIŚCIE STANOWI:

1. Oprócz możliwości uzyskania porady stacjonarnie w punkcie, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą korzystać z porady poza punktem lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon lub komunikatory internetowe, niezależnie od sytuacji epidemicznej. Należy wcześniej zgłosić taką potrzebę pod nr telefonu wskazany do rejestracji: 874254700, 874254690.
2. Świadczenie usług w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem.
 
JAKIE SPRAWY OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

• Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym praz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo administracyjnym
• Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu
• Nieodpłatną mediację
• Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sadowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
 
JAKIE SPRAWY OBEJMUJE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenia wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt