Data dodania: 15.07.2022  |  wyświetlenia: 498
Obowiązek zgłaszania zbiorników bezodpływowych
Urząd Miejski w Piszu przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. o zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Gmina, zgodnie z powyższą ustawą ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny w tym przedmiocie, który potrwa do końca roku. Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych ( zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie  dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

W związku z powyższym Burmistrz Pisza zwraca się do właścicieli takich nieruchomości o wypełnienie i złożenie zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Piszu. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie takiej ewidencji, m. in.:  imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, numer działki oraz dane techniczne zbiornika lub oczyszczalni. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu pod linkiem https://bip.pisz.hi.pl/ebiuro.php?wiad=131 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. 35.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt