REKLAMA
Data dodania: 28.07.2023
Obwieszczenie Starosty Piskiego
OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy : WZB.6740.I.3.2023
Pisz, 14 lipca 2023 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Pisz z dnia 20 czerwca 2023 r. (data wpływu) której pełnomocnikiem jest Maciej Bartosiewicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 174010N Wiartel Mały - Wiartel od km 0+000,00 do km 1+942,00.

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

Dz. nr 157/4, 158/3, 9, 10/5, 161/4, 157/5 (z podziału 157/3), 158/5 (z podziału 158/4), 158/6 (z podziału 158/4), 10/6 (z podziału 10/2), 10/8 ( z podziału 10/4), 159/6 (z podziału 159/3), 4/7 (z podziału 4/2), 4/5 (z podziału 4/1) położonych w obrębie 0036 Wiartel Mały gm. Pisz.

Ponadto roboty budowlane będą prowadzone na następujących działkach, przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania na czas robót:

Dz. nr 504/1 - przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1522N.

Jednocześnie zawiadamia się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piszu, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1, pokój 16 w godzinach 8ººdo 15ºº oraz składać uwagi i wnioski w ww. sprawie.
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt