Data dodania: 14.01.2022  |  wyświetlenia: 545
Początek: wtorek 18 stycznia 14:00
Sesja Rady Miejskiej
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (dz. nr 17/1 położona w obrębie Stare Guty).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1621 i 1622).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu za 2021 rok.
 21. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 22. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Opinie i komentarze
Imie

Kim są ci ludzie? Jacyś tacy dziwni.

Dodaj Komentarz

5000
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt