Data dodania: 13.01.2021  |  wyświetlenia: 2061
Obwodnica Pisza w planie rządowego Programu 100 obwodnic
Dziewięć firm chętnych do wykonania dokumentacji obwodnicy Pisza
GDKiA przeznaczyło na wykonanie zadania kwotę w wysokości 2 mln złotych. Trwa analiza złożonych ofert.
Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej dla obwodnicy Pisza. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione pod koniec października 2020 roku. Złożone oferty zawierały błędy lub braki a w konsekwencji zostały odrzucone.

Wykonaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 zainteresowanych jest dziewięciu wykonawców. Najniższą ofertę o wartości 1 884 975,00 zł złożyło konsorcjum firm S.T.I. Polska z Warszawy i S.Te.P. z Werony(Włochy), najwyższą 2 638 350,00 zł firma IVIA z Katowic.
Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 40 miesięcy. - informuje GDKiA.
W ramach zamówienia zostanie wykonana dokumentacja dla obwodnicy Pisza, która będzie jednojezdniową drogą o długości GDDKiA około 3,6 km. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecne rozwiązanie komunikacyjne - skrzyżowanie: Olsztyńska-Orzyska
Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2021-2024, natomiast realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana jest na lata 2025-2028.
Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie dróg krajowych nr 58 i 63 do nośności 11,5 tony na oś.  - kontynuje GDKiA - Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków tranzytu oraz bezpieczeństwa ruchu miejskiego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego miasta i zwiększenie przepustowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
Budowa obwodnicy Pisza to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Oprócz obwodnicy Pisza przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDKiA
Udostępnij artykuł na Facebooku  
Komentuj na Facebooku
Piski Portal Internetowy Piszanin | Wydawca - MASURIA® Krzysztof Szyszkowski | Kopiowanie zawartości bez zgody wydawcy jest zabronione
Polityka Prywatności | Kontakt